Privacy en bescherming van de persoonsgegevens.

Als boekhoudkantoor staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een groot deel van deze gegevens hebben betrekking op persoonsgegevens en in dit kader willen we graag aan jou verduidelijken op welke manier we hiermee omgaan.

De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen betrekking hebben op jou in jouw hoedanigheid van klant van het kantoor maar ook op jou als zakelijke relatie van onze klanten (zoals het geval dat je leverancier of klant bent van onze klant). In elk geval dienen wij jou als betrokkene van wie persoonsgegevens door ons verwerkt worden op het volgende te wijzen.

We willen heel graag met een gezonde insteek omgaan met deze verstrengde privacy wetgeving. Wanneer we gegevens van jou opvragen en opslaan, doen we dit met het oog op een volledige behartiging van jouw belangen.


Deze privacyverklaring is van toepassing op de volledige website en op alle relaties tussen DubbelC bv ovv Comm.v. (BoekhouderOnline) en haar cliënten, partners maar ook prospecten. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacy voorwaarden die vermeld staan op site waar we naartoe verwijzen.

We behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen indien de wetgeving ons hiertoe noodzaakt.


1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de vennootschap DubbelC bv comm.v , vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Cindy Collier.

De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te Driegoten 36, 9220 Hamme met als het ondernemingsnummer 0828 000 215.

De verantwoordelijke is ingeschreven bij de het BIBF onder erkenningsnummer 30038674 (persoonlijk lidnummer Cindy Collier) en 70399162 (lidnummer vennootschap)

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kan je steeds terecht bij Dubbelc bv ovv commv via e-mail info@boekhouderonline.be . 

2. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

A. Toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

1° In toepassing van het artikel 26 van de wet van 18 september 2017 dient ons kantoor met betrekking tot onze cliënten en hun lasthebbers de volgende persoonsgegevens in te winnen :de naam, de voornaam, de geboortedatum en -plaats en, in de mate van het mogelijke, het adres

2 ° In toepassing van het artikel 26 van de wet van 18 september 2017 dient ons kantoor betreffende de uiteindelijke begunstigden van de cliënten volgende persoonsgegevens in te winnen : de naam, de voornaam en in de mate van het mogelijke, de geboortedatum en -plaats en adres

De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting. Zonder deze gegevens kunnen wij niet overgaan tot het aangaan van een zakelijke relatie (art.33  Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.).

B. De op het kantoor rustende verplichtingen ten aanzien van de Belgische overheid, van buitenlandse overheden of van internationale instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, of in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang door o.a. doch niet uitsluitend de huidige en toekomstige fiscale (bv BTW-listings, fiscale fiches) en sociale wetten noodzaken ons om in het kader van de opdracht waarmee we werden belast persoonsgegevens te verwerken.

De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting en zonder deze gegevens kunnen wij niet overgaan tot het aangaan van een zakelijke relatie.

C. Uitvoering van een overeenkomst betreffende boekhoudkundige en fiscale diensten. De verwerking van de persoonsgegevens betreft de gegevens van de cliënten zelf, hun personeelsleden, hun bestuurders en dergelijke, alsook van de andere personen die o.a. als klant of leverancier betrokken zijn bij de activiteit.

Zonder de verstrekking en verwerking van deze gegevens kunnen wij onze opdracht als boekhouder niet naar behoren uitvoeren.

3. Welke persoonsgegevens en van wie ?

In het kader van de onder 2 vermelde doeleinden kan ons kantoor de volgende persoonsgegevens verwerken: voornaam, naam, e-mailadres, biometrische gegevens (kopie e-id of paspoort), adres, ondernemingsnummer, nationaal nummer, bankrekeningnummer,…

In het kader van de aangiftes tot de personenbelasting via Taxonweb worden ook volgende gegevens verwerkt: kinderen, lidmaatschap vakbond politieke organisaties, medische gegevens, gegevens met betrekking tot de woonplaats, eigendommen, inkomsten, uitgaven waarop fiscale vermindering gelden,… (niet limitatief en afhankelijk van de persoonlijke financiële situatie. ) 

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens welke de betrokkenen zelf of hun aanverwanten hebben aangeleverd.

Het kantoor verwerkt ook persoonsgegevens die niet door de betrokkene zelf werden aangebracht zoals persoonsgegevens die door de cliënt worden aangeleverd betreffende zijn werknemers, bestuurders, klanten, leveranciers.

De persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de Kruispuntenbank Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan, de Nationale Bank van België (Balanscentrale) en dergelijke.

De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de onder punt 2 vermelde doeleinden.

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

4. Ontvanger van gegevens

Overeenkomstig wat voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal het kantoor de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij je daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hiermee uitdrukkelijk mee instemde.

Het kantoor doet een beroep op third service providers:

  • Het kantoor maakt gebruik van een e-boekhoudsoftware en een bijhorend portaal
  • Het kantoor doet een beroep op externe medewerkers voor het uitvoeren van bepaalde taken (freelance boekhoudkundige medewerker/ administratief personeel )

Jouw gegevens worden in geen geval openbaar gemaakt, tenzij we hiertoe genoodzaakt zijn bij onze dienstverlening (contact met onder andere fiscus, mocht het kantoor intern controleerd worden , bij een overname van het gehele kantoor)
Het kantoor zal alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren.

Het kantoor kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen, of om de rechten of de goederen van het kantoor, van haar klanten, van haar website en/of van jou te verdedigen en/of te beschermen.

5. Veiligheidsmaatregelen.

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, heeft het kantoor procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring.

Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor een beroep op doet.

6. Bewaringstermijn

6.1. Persoonsgegevens die wij moeten bewaren krachtens de Wet van 18 september 2017 (zie 2.A.)

Dit betreft de identificatiegegevens en het afschrift van de bewijsstukken omtrent onze cliënten, de interne en externe lasthebbers alsmede de uiteindelijke begunstigden van onze cliënten.

Deze persoonsgegevens worden, in overeenstemming met artikel 60 van de Wet van 18 september 2017, bewaard tot uiterlijk tien jaar na het einde van de zakelijke relatie met de cliënt of te rekenen vanaf de datum van een occasionele verrichting.

6.2.Andere persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de andere dan hierboven vermelde personen worden slechts bewaard gedurende de termijnen zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving zoals de boekhoudwetgeving, de fiscale wetgeving, de sociale wetgeving.

6.3 Na het verstrijken van de voorvermelde termijnen worden de persoonsgegevens gewist, tenzij een andere geldende wetgeving een langere bewaartermijn voorziet.

7. Rechten van toegang, rectificatie, vergeteldheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken

7.1.  Betreffende de persoonsgegevens die wij moeten bewaren in toepassing van de Wet van 18 september 2017.

Dit betreft de persoonsgegevens van onze cliënten, de lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden van de cliënten.

Ter zake dienen wij jou te wijzen op het artikel 65 van de wet van 18 september 2017 :

“Art. 65. De persoon op wie krachtens deze wet de verwerking van de persoonsgegevens van toepassing is, geniet niet van het recht op toegang en de rechtzetting van zijn gegevens, noch van het recht om vergeten te worden, op gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaren aan te voeren, noch van het recht om niet geprofileerd te worden, noch van kennisgeving van de veiligheidsgebreken.

Het recht op toegang van de betrokken persoon tot de persoonsgegevens die hem aangaan, wordt onrechtstreeks uitgeoefend, krachtens het artikel 13 van de voornoemde wet van 8 december 1992, bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer zoals ingesteld door artikel 23 van dezelfde wet.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer deelt uitsluitend aan de verzoeker mede dat de nodige verificaties werden verricht en over het resultaat daarvan wat de rechtmatigheid van de verwerking in kwestie betreft.

Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan de verzoeker wanneer de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, in samenspraak met de CFI en na advies van de verantwoordelijke voor de verwerking, enerzijds vaststelt dat de mededeling ervan niet vatbaar is voor bekendmaking van het bestaan van een melding van een vermoeden bedoeld in de artikelen 47 en 54, van de gevolgen die hieraan werden gegeven of van de uitoefening door de CFI van haar recht om bijkomende inlichtingen te vragen op grond van artikel 81, noch vatbaar is om de doelstelling van de strijd tegen WG/FT in het gedrang te brengen, en anderzijds vaststelt dat de betreffende gegevens betrekking hebben op de verzoeker en door onderworpen entiteiten, de CFI of de toezichtautoriteiten worden bijgehouden voor toepassing van deze wet.”

Voor de toepassing van jouw rechten inzake jouw persoonsgegevens dien je je  dus te wenden tot de Gegegevensbeschermingsautoriteit (zie punt 8.)

7.2. Alle andere persoonsgegevens

Voor de toepassing van jouw rechten betreffende alle andere persoonsgegevens kan u steeds contact nemen met  Cindy Collier via info@boekhouderonline.be

8. Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel  +32 (0)2 274 48 00

 Fax : +32 (0)2 274 48 35

 E-mail : commission@privacycommission.be

URL: https://www.privacycommission.be

Pin It on Pinterest