Sinds 1 juli 2017 is er een akkoord bereikt tussen de uitgevers, de Vlaamse Vereniging voor Journalisten en de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken waar onder meer beslist werd dat journalisten niet langer van de vrijstellingsregeling voor BTW kunnen genieten , maar wel 6 % BTW moeten aanrekenen. Je leest er hier meer over.

Verder werd er in dat akkoord ook duidelijkheid geschept over de verdeling van de vergoeding voor de journalist in de prestatie enerzijds en de overdracht van de rechten (auteursrechten) anderzijds.

Wat is nu eigenlijk auteursrechtelijk of door naburige rechten beschermd werk?

Auteursrecht betreft de rechten op "werken van letterkunde of kunst".

Omdat deze omschrijving vrij vaag blijft geven we enkele voorbeelden:

 • Afbeeldingen
 • Logo's
 • Foto's
 • Illustraties, schetsen , beelden
 • Tekeningen
 • Presentaties, voordrachten en toespraken
 • Memo's
 • Gedichten 
 • Muziekstukken en toneelwerken
 • Choreografische werken
 • Gebruiksvoorwerpen
 • Boeken
 • Brochures
 • Geschriften


Om het werk op zich te kunnen beschermen moet het aan 2 voorwaarden voldoen:

 1.  Het werk moet een concrete vorm hebben
 2. Het werk moet getuigen van intellectuele activiteit door de maker, en origineel zijn. Het werk moet een persoonlijke stempel (niet letterlijk)van de maker dragen.

Wat kan er nu precies van deze bovenstaande werken worden doorverkocht onder de vorm van auteursrechten ?

 • reproductiewerk (opnieuw maken van het werk)
 • distributiewerk (verspreiden)
 • recht tot publieke verspreiding (opnemen, uitzenden, vermenigvuldigen)

Het is in België niet verplicht om een werk of merk te deponeren of een registratie te doen. Er zijn geen speciale formaliteiten vereist.

Wanneer de opdracht die de journalist doet werken bevat die onder bovenstaande kunnen vallen, is een contract met de opdrachtgever of uitgever van uiterst belang.

In het contract moet een verdeelsleutel worden opgenomen die kan toegepast worden of een afzonderlijke vergoeding vermelden voor het bezoldigde deel van de prestatie.
Staat in het contract geen opsplitsing van het deel van de cessie (= dit is de eigendomsoverdracht) of concessie (=verhuring) van auteursrechten, dan worden de rechten geachte gratis te worden overgedragen aan de uitgever. Alles staat of valt met de inhoud van dit contract. Gelukkig is hier minder ruimte tot discussie gekomen midden 2017.

Waar er voorheen vaak discussie was tussen de journalist en de fiscus over de verdeelsleutel is er sinds 1 juli 2017 een vaste verdeling van 50/50 vastgesteld. 
Dit betekent concreet dat voor een opdracht die valt onder auteursrechtelijk beschermd werk fiscaal een verdeling wordt toegelaten van 50% als auteursrechten en 50% als baten (= de echte beroepsinkomsten).
(Opgelet dit geldt voor de personenbelasting, maar heeft geen invloed op de BTW)


De auteursrechten worden minder zwaar belast dan baten.

Hoe worden auteursinkomsten dan belast?

De inkomsten uit auteursrechten worden niet als beroepsinkomsten maar als 'roerende inkomsten' belast.


Voor inkomstenjaar 2018 wordt tot 59.970,00 euro (bruto) belast als roerend inkomen. Hierop mag nog een kostenforfait in mindering worden gebracht.

50 % op de eerste schijf van inkomsten tot 15.990,00 euro

25% van de tweede schijf tussen 15.990,00 euro en 31.990,00 euro

0% boven de 31.990,00 euro

Indien de journalist hogere werkelijke kosten heeft, mag hij of zij ook de werkelijke kosten bewijzen en aftrekken in plaats van het forfait.

De inkomsten uit auteursrechten tot 59.970,00 euro zijn belastbaar aan een apart tarief van 15%.

De uitgever of opdrachtgever moet deze roerende inkomsten inhouden op de betaling aan de journalist en doorstorten naar de fiscus. Hiervoor dient een aangifte roerende voorheffing worden gedaan
(formulier 273 S) via RV on web. 

De 15% roerende voorheffing wordt ingehouden op het netto  bedrag van de auteursrechten, dus op het bedrag na aftrek van het toepasselijke kostenforfait dat we hierboven hebben besproken.

Het is belangrijk om op je factuur reeds te melden op welk bedrag de roerende voorheffing door de uitgever moet worden ingehouden. Je opdrachtgever heeft er namelijk geen zicht op of je nog het kostenforfait tot 15.990 euro kan toepassen, of reeds die grens voorbij bent en dus slechts 25% kan aftrekken.

In jouw Yuki boekhouding kan je op elke moment up to date kijken hoeveel inkomsten als auteursrechten je reeds hebt aangerekend.

De auteursrechten moten worden opgenomen in de aangifte personenbelasting, namelijk tot 59.970,00 euro komen deze in vak VII.D. 
Het deel van de vergoeding dat niet onder auteursrechten valt komt in het vak XIX Baten.

Hier helpt jouw BoekhouderOnline je uiteraard verder mee op weg.

Wil je weten hoe het zit met de BTW op deze inkomsten? Dat lees je hier.


Ken je iemand die gebaat is met deze informatie? Schroom dan niet om dit artikel te delen.

Cindy van BoekhouderOnline

Pin It on Pinterest